Wednesday, November 17, 2010

LESSON 23 - Christmas

Here is the list from lesson 23.

The flashcards are HERE.

li3 wu4 - Present (gift)

ni3 xi3 huan dian4 zi3 you2 xi4 ma - Do you like electronic games?

wo3 yao4 shou3 zhuo2 - I want a bracelet.

huo3 ji1 - Turkey

lan2 qiu2 - Basketball

wo3 men qu4 mai3 dong1 xi - We are going to buy stuff.

bao1 sheng4 dan4 li3 wu4 - Wrap Christmas presents

xiao4 yi2 xiao4 - Smile (for the camera)

zhuang1 shi4 sheng4 dan4 shu4 - Decorate the Christmas tree.

shou3 biao3 - Wrist watch

shou3 zhuo2 - Bracelet

wo3 yao4 zuo4 shen4 dan4 dan4 gao1 - I want to make a Christmas cake.

bie2 dong4 - Don't move.

sheng4 dan4 bu4 ding1 - Christmas pudding

sheng4 dan4 jie2 - Christmas day

wo3 yao4 xiao3 niao3 - I want a baby bird.

sheng4 dan4 dan4 gao1 - Christmas cake

wo3 yao4 lan2 qiu2 - I want a basketball.

wo3 yao4 zhao4 xiang4 ji1 - I want a camera.

zhao4 xiang4 ji1 - Camera

dong1 xi - Stuff

sheng4 dan4 ka3 - Christmas card

xie3 sheng4 dan4 ka3 - Write Christmas cards

wo3 yao4 shou3 biao3 - I want a wrist watch.

wo3 yao4 zu2 qiu2 - I want a soccer ball.

shen4 dan4 jie2 ni3 yao4 shen2 me li3 wu4 - What present do you want for Christmas?

wo3 yao4 zuo4 bing3 gan1 - I want to make biscuits.

zu2 qiu2 - Soccer ball

sheng4 dan4 li3 wu4 - Christmas present

sheng4 dan4 shu4 - Christmas tree

sheng4 dan4 lao3 ren2 - Old man Christmas (Santa Claus)

chang4 sheng4 dan4 ge1 - Sing a Christmas song.

sheng4 dan4 kuai4 le4 - Happy Christmas

wo3 men zhao4 xiang4 hao3 ma - Lets take a photo, OK?

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home