Saturday, July 14, 2007

Flashcard Lesson 13 - On the farm

To see all the flashcards click on the link at the top of the page.

yang2 - Sheep

ting1 jian4 - Hear

ting1 jian4 le - Heard

ni3 ting1 jian4 le shen2 me - What did you hear?

yang2 jiao4 - Sheep call (baa baa)

ma3 jiao4 - Horse call (nii)

niu2 jiao4 - Cattle call (moo)

wo3 ting1 jian4 le ma3 jiao4 - I heard a horse sound.

wo3 ting1 jian4 le yang2 jiao4 - I heard a sheep sound.

wo3 ting1 jian4 le niu2 jiao4 - I heard a cattle sound.

ya1 zi - Duck

e2 - Goose

ji1 - Fowl

wo3 ting1 jian4 le zhu1 jiao4 - I heard a pigs sound.

wo3 ting1 jian4 le ya1 zi jiao4 - I heard a ducks sound.

wo3 ting1 jian4 le ji1 jiao4 - I heard a fowls sound.

wo3 ting1 jian4 le e2 jiao4 - I heard a gooses sound.

mu3 niu2 - Cow

xiao3 yang2 - Lamb

xiao3 ma3 - Pony

xiao3 zhu1 - Piglet

xiao3 ya1 - Duckling

xiao3 ji1 - Chick

xiao3 gou3 - Puppy

xiao3 mao1 - Kitten

ni3 kan4 jian4 le shen2 me - What did you see?

wo3 kan4 jian4 le ma3 - I saw a horse.

wo3 kan4 jian4 le zhu1 - I saw a pig.

wo3 kan4 jian4 le e2 - I saw a goose.

wo3 kan4 jian4 le ji1 - I saw a fowl.

wo3 kan4 jian4 le ya1 zi - I saw a duck.

wo3 kan4 jian4 le yang2 - I saw a sheep.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home