Sunday, November 21, 2010

Mandarin Chinese listening practice - taiwanmactv



Saturday, November 20, 2010

Mandarin Chinese listening practice - Otakuarmy 18

Friday, November 19, 2010

Mandarin Chinese listening practice FMTV 9













Thursday, November 18, 2010

Mandarin Chinese listening practice FMTV 8













Wednesday, November 17, 2010

LESSON 23 - Christmas

Here is the list from lesson 23.

The flashcards are HERE.

li3 wu4 - Present (gift)

ni3 xi3 huan dian4 zi3 you2 xi4 ma - Do you like electronic games?

wo3 yao4 shou3 zhuo2 - I want a bracelet.

huo3 ji1 - Turkey

lan2 qiu2 - Basketball

wo3 men qu4 mai3 dong1 xi - We are going to buy stuff.

bao1 sheng4 dan4 li3 wu4 - Wrap Christmas presents

xiao4 yi2 xiao4 - Smile (for the camera)

zhuang1 shi4 sheng4 dan4 shu4 - Decorate the Christmas tree.

shou3 biao3 - Wrist watch

shou3 zhuo2 - Bracelet

wo3 yao4 zuo4 shen4 dan4 dan4 gao1 - I want to make a Christmas cake.

bie2 dong4 - Don't move.

sheng4 dan4 bu4 ding1 - Christmas pudding

sheng4 dan4 jie2 - Christmas day

wo3 yao4 xiao3 niao3 - I want a baby bird.

sheng4 dan4 dan4 gao1 - Christmas cake

wo3 yao4 lan2 qiu2 - I want a basketball.

wo3 yao4 zhao4 xiang4 ji1 - I want a camera.

zhao4 xiang4 ji1 - Camera

dong1 xi - Stuff

sheng4 dan4 ka3 - Christmas card

xie3 sheng4 dan4 ka3 - Write Christmas cards

wo3 yao4 shou3 biao3 - I want a wrist watch.

wo3 yao4 zu2 qiu2 - I want a soccer ball.

shen4 dan4 jie2 ni3 yao4 shen2 me li3 wu4 - What present do you want for Christmas?

wo3 yao4 zuo4 bing3 gan1 - I want to make biscuits.

zu2 qiu2 - Soccer ball

sheng4 dan4 li3 wu4 - Christmas present

sheng4 dan4 shu4 - Christmas tree

sheng4 dan4 lao3 ren2 - Old man Christmas (Santa Claus)

chang4 sheng4 dan4 ge1 - Sing a Christmas song.

sheng4 dan4 kuai4 le4 - Happy Christmas

wo3 men zhao4 xiang4 hao3 ma - Lets take a photo, OK?

Tuesday, November 16, 2010

LESSON 22 - Holidays

Here is the list from lesson 22.

The flashcards are HERE.

tai2 nan2 - Tainan

gao1 xiong2 - Kaohsiung

zai4 xi1 ni2 wo3 xiang1 qu4 ge1 ju4 yuan4 - In Sydney I'm thinking of going to the Opera House.

zuo4 xin1 jia1 po1 fei1 ji1 qu4 - To Singapore by aircraft.

wo3 qu4 mei3 guo2 zuo4 chuan2 qu4 - I'm going to The United States of America by boat.

zai4 xi1 ni2 wo3 xiang1 qu4 xi1 ni2 da4 qiao2 - In Sydney I'm thinking of going to The Big Sydney Bridge (Sydney Harbour Bridge).

wo3 qu4 tai2 bei3 zuo4 fei1 ji1 qu4 - I'm going to Taipei by aircraft.

ai4 de2 lei3 de2 - Adelaide

po4 si1 - Perth

tai2 bei3 - Taipei

xi1 ni2 - Sydney

wo3 qu4 mo4 er3 bo1 he2 kan1 pei2 la1 - I'm going to Melbourne and Canberra.

wo3 qu4 tai2 bei3 gao1 xiong2 he2 tai2 nan2 - I'm going to Taipei, Kaohsiung and Tainan.

jia4 qi1 wo3 qu4 ri4 ben3 - I'm going to Japan for the holidays.

jia4 qi1 wo3 qu4 yin4 du4 ni2 xi1 ya4 - I'm going to Indonesia for the holidays.

jia4 qi1 - Holiday

wo3 xiang1 qu4 zhong1 guo2 hua1 yuan2 - I'm thinking of going to the Chinese Gardens.

zai4 xin1 jia1 po1 ni3 xiang1 qu4 na3 li - In Singapore where are you thinking of going?

xin1 xi1 lan2 - New Zealand

jia4 qi1 wo3 qu4 xin1 jia1 po1 - I'm going to Singapore for the holidays.

bei3 jing1 - Beijing

wo3 qu4 ai4 de2 lei3 de2 he2 po4 si1(peisi china translation) - I'm going to Adelaide and Perth.

yin4 du4 ni2 xi1 ya4 - Indonesia

zai4 mo4 er3 bo1 ni3 xiang1 qu4 na3 li - In Melbourne where are you thinking of going?

mo4 er3 bo1 - Melbourne

xi1 an1 - Xi'an

wo3 qu4 xi1 ni2 - I'm going to Sydney.

wo3 xiang1 qu4 zhong1 guo2 fan4 guan3 - I'm thinking of going to a Chinese resturant.

xin1 jia1 po1 - Singapore

zuo4 gao1 xiong2 chuan2 qu4 - To Kaohsiung by boat.

chang2 cheng2 - The Great Wall (of China)

Xi'an - xi1 an1

shang4 hai3 - Shanghai

kan1 pei2 la1 - Canberra

guang3 zhou1 - Guangzhou

jia4 qi1 ni3 qu4 na3 li - Where are you going for your holiday?

zai4 xi1 ni2 ni3 xiang1 qu4 na3 li - In Sydney where are you thinking of going?

mei3 guo2 - United States of America

wo3 qu4 tai2 wan1 - I'm going to Taiwan.

tai2 wan1 - Taiwan

ying1 guo2 - Britain

wo3 xiang1 qu4 chang2 cheng2 - I'm thinking of going to The Great Wall (of China).

ri4 ben3 - Japan

wo3 qu4 ying1 guo2 - I'm going to Britain.

jia4 qi1 wo3 qu4 xin1 xi1 lan2 - I'm going to New Zealand for the holidays.

wo3 qu4 zhong1 guo2 - I'm going to China.

wo3 qu4 mei3 guo2 - I'm going to the United States of America.

Monday, November 15, 2010

LESSON 21 - Back on the farm

Here is the list from lesson 21.

The flashcards are HERE.


wo3 men qu4 kan4 yang2 hao3 ma - We should go see the sheep, OK?

wo3 men qu4 wei4 yang2 hao3 ma - We should go feed the sheep, OK?

wo3 xi3 huan hua1 - I like flowers.

wo3 yao4 pa2 shu4 - I want to climb the tree.

wo3 qu4 zhai1 pu2 tao - I'm going to pick grapes.

wo3 xi3 huan diao4 yu2 - I like fishing.

wo3 men qu4 zhai1 ping2 guo3 hao3 ma - We should go and pick apples, OK?

wo3 qu4 zhong4 shu4 - I'm going to plant a tree.

wo3 men qu4 zhai1 li2 hao3 ma - We should go and pick pears, OK?

wo3 men qu4 zhai1 liu3 cheng2 hao3 ma - We should go and pick oranges, OK?

wo3 men qu4 wei4 niu2 hao3 ma - We should go feed the cattle, OK?

ni3 xi3 huan diao4 yu2 ma - Do you like fishing?

e2 xi3 huan chi1 mian4 bao1 - Geese like to eat bread.

wo3 men qu4 zhong4 cao3 mei2 hao3 me - We should go and plant some strawberries, OK?

ji1 bu4 xi3 huan chi1 cao3 - Fowl don't like to eat grass.

wo3 men qu4 diao4 yu2 hao3 ma - We should go fishing, OK?

wo3 xi3 huan chi1 cao3 mei2 - I like to eat strawberries.

wo3 qu4 zhong4 hua1 - I'm going to plant some flowers.

yang2 xi3 huan chi1 cao3 - Sheep like to eat grass.

niu2 xi3 huan chi1 cao3 - Cattle like to eat grass.

wo3 men qu4 zhong4 cai4 hao3 ma - We should go and plant some vegetables, OK?

xiao3 hai2 zi men xi3 huan pa2 shu4 - Children like to climb tree's.

kan4 shu4 hen3 da4 - Look, the tree is very big.

wo3 men qu4 kan4 niu2 hao3 ma - We should go see the cattle, OK?

wo3 qu4 zhai1 cao3 mei2 - I'm going to pick strawberries.

wo3 men qu4 kan4 ji1 hao3 ma - We should go see the fowl, OK?

ji1 xi3 huan chi1 mian4 bao1 - Fowl like to eat bread.

wo3 xi3 huan chi1 cai4 - I like to eat vegetables.

wo3 men qu4 pa2 shu4 hao3 ma - We should go and climb the tree, OK?

wo3 xi3 huan pa2 shu4 - I like climbing tree's.

Sunday, November 14, 2010

Mandarin Chinese listening practice FMTV 7





Saturday, November 13, 2010

Mandarin Chinese listening practice - Otakuarmy 17

Friday, November 12, 2010

Mandarin Chinese listening practice FMTV 6





Thursday, November 11, 2010

LESSON 020 - What's wrong with you?

Here is the list from lesson 20.

The flashcards are HERE.


ni3 zen3 me le - What's wrong with you?

wo3 xiang3 he1 ping2 guo3 zi - I'm thinking about drinking apple juice.

wo3 xiang3 chi1 ping2 guo3 - I'm thinking about eating an apple.

wo3 e4 le - I'm hungry.

wo3 lei4 le - I'm tired.

wo3 xiang3 shui4 jiao - I'm thinking about going to sleep.

wo3 ke3 le - I'm thirsty.

Wednesday, November 10, 2010

LESSON 019 Weather

I never got around to finishing all the flash card lessons. I might update them every now and again. Here is the list from lesson 19.

The flashcards are HERE.

xing1 qi1 si4 tian1 qi4 hui4 hen3 leng3 - On thursday the weather will be very cold.

xing1 qi1 er4 xia4 yu3 le - Tuesday was rainy.

xing1 qi1 san1 tian1 qi4 bu4 hao3 le - On wednesday the weather was very bad.

xing1 qi1 yi2 tian1 qi4 hui4 hen3 re4 - On monday the weather will be very hot.

ling2 du4 - 0 degree's

xing1 qi1 er4 hui4 xia4 yu3 - Tuesday will be rainy.

tian1 qi4 hen3 gua1 feng1 - The weather is very windy.

ling2 xia4 si4 du4 - -4 degree's

re4 - Hot

ming2 tian1 tian1 qi4 zen3 me yang4 - What is the weather tomorrow?

gua1 feng1 - Windy

leng3 - Cold

san1 shi2 du4 - 30 degree's

xing1 qi1 wu3 xia4 xue3 le - Friday was snowy.

zuo2 tian1 tian1 qi4 zen3 me yang4 - What was the weather yesterday?

xing1 qi1 wu3 hui4 xia4 xue3 - Friday will be snowy.

duo1 shao du4 - What is the temperature?

ling2 xia4 shi2 du4 - -10 degree's

xia4 xue3 - Snowy

tian1 qi4 hen3 re4 - The weather is very hot.

tian1 qi4 - Weather

er4 shi2 qi1 du4 - 27 degree's

xia4 yu3 - Rainy

shi2 wu3 du4 - 15 degree's

tian1 qi4 hen3 leng3 - The weather is very cold.

Tuesday, November 09, 2010

Mandarin Chinese listening practice - Otakuarmy 16

Monday, November 08, 2010

rycolaa subtitled music video's 12

Sunday, November 07, 2010

Peggy Teaches Chinese - Taiwan Dragon and Tiger Pagoda

Saturday, November 06, 2010

Mandarin Chinese listening practice FMTV 5



Friday, November 05, 2010

rycolaa subtitled music video's 11

Thursday, November 04, 2010

Mandarin Chinese listening practice - Otakuarmy 15

Wednesday, November 03, 2010

Mandarin Chinese listening practice - Otakuarmy 14

Tuesday, November 02, 2010

Mandarin Chinese listening practice - macroview 2

Monday, November 01, 2010

Mandarin Chinese listening practice - macroview