Sunday, November 21, 2010

Mandarin Chinese listening practice - taiwanmactvSaturday, November 20, 2010

Mandarin Chinese listening practice - Otakuarmy 18

Friday, November 19, 2010

Mandarin Chinese listening practice FMTV 9

Thursday, November 18, 2010

Mandarin Chinese listening practice FMTV 8

Wednesday, November 17, 2010

LESSON 23 - Christmas

Here is the list from lesson 23.

The flashcards are HERE.

li3 wu4 - Present (gift)

ni3 xi3 huan dian4 zi3 you2 xi4 ma - Do you like electronic games?

wo3 yao4 shou3 zhuo2 - I want a bracelet.

huo3 ji1 - Turkey

lan2 qiu2 - Basketball

wo3 men qu4 mai3 dong1 xi - We are going to buy stuff.

bao1 sheng4 dan4 li3 wu4 - Wrap Christmas presents

xiao4 yi2 xiao4 - Smile (for the camera)

zhuang1 shi4 sheng4 dan4 shu4 - Decorate the Christmas tree.

shou3 biao3 - Wrist watch

shou3 zhuo2 - Bracelet

wo3 yao4 zuo4 shen4 dan4 dan4 gao1 - I want to make a Christmas cake.

bie2 dong4 - Don't move.

sheng4 dan4 bu4 ding1 - Christmas pudding

sheng4 dan4 jie2 - Christmas day

wo3 yao4 xiao3 niao3 - I want a baby bird.

sheng4 dan4 dan4 gao1 - Christmas cake

wo3 yao4 lan2 qiu2 - I want a basketball.

wo3 yao4 zhao4 xiang4 ji1 - I want a camera.

zhao4 xiang4 ji1 - Camera

dong1 xi - Stuff

sheng4 dan4 ka3 - Christmas card

xie3 sheng4 dan4 ka3 - Write Christmas cards

wo3 yao4 shou3 biao3 - I want a wrist watch.

wo3 yao4 zu2 qiu2 - I want a soccer ball.

shen4 dan4 jie2 ni3 yao4 shen2 me li3 wu4 - What present do you want for Christmas?

wo3 yao4 zuo4 bing3 gan1 - I want to make biscuits.

zu2 qiu2 - Soccer ball

sheng4 dan4 li3 wu4 - Christmas present

sheng4 dan4 shu4 - Christmas tree

sheng4 dan4 lao3 ren2 - Old man Christmas (Santa Claus)

chang4 sheng4 dan4 ge1 - Sing a Christmas song.

sheng4 dan4 kuai4 le4 - Happy Christmas

wo3 men zhao4 xiang4 hao3 ma - Lets take a photo, OK?

Tuesday, November 16, 2010

LESSON 22 - Holidays

Here is the list from lesson 22.

The flashcards are HERE.

tai2 nan2 - Tainan

gao1 xiong2 - Kaohsiung

zai4 xi1 ni2 wo3 xiang1 qu4 ge1 ju4 yuan4 - In Sydney I'm thinking of going to the Opera House.

zuo4 xin1 jia1 po1 fei1 ji1 qu4 - To Singapore by aircraft.

wo3 qu4 mei3 guo2 zuo4 chuan2 qu4 - I'm going to The United States of America by boat.

zai4 xi1 ni2 wo3 xiang1 qu4 xi1 ni2 da4 qiao2 - In Sydney I'm thinking of going to The Big Sydney Bridge (Sydney Harbour Bridge).

wo3 qu4 tai2 bei3 zuo4 fei1 ji1 qu4 - I'm going to Taipei by aircraft.

ai4 de2 lei3 de2 - Adelaide

po4 si1 - Perth

tai2 bei3 - Taipei

xi1 ni2 - Sydney

wo3 qu4 mo4 er3 bo1 he2 kan1 pei2 la1 - I'm going to Melbourne and Canberra.

wo3 qu4 tai2 bei3 gao1 xiong2 he2 tai2 nan2 - I'm going to Taipei, Kaohsiung and Tainan.

jia4 qi1 wo3 qu4 ri4 ben3 - I'm going to Japan for the holidays.

jia4 qi1 wo3 qu4 yin4 du4 ni2 xi1 ya4 - I'm going to Indonesia for the holidays.

jia4 qi1 - Holiday

wo3 xiang1 qu4 zhong1 guo2 hua1 yuan2 - I'm thinking of going to the Chinese Gardens.

zai4 xin1 jia1 po1 ni3 xiang1 qu4 na3 li - In Singapore where are you thinking of going?

xin1 xi1 lan2 - New Zealand

jia4 qi1 wo3 qu4 xin1 jia1 po1 - I'm going to Singapore for the holidays.

bei3 jing1 - Beijing

wo3 qu4 ai4 de2 lei3 de2 he2 po4 si1(peisi china translation) - I'm going to Adelaide and Perth.

yin4 du4 ni2 xi1 ya4 - Indonesia

zai4 mo4 er3 bo1 ni3 xiang1 qu4 na3 li - In Melbourne where are you thinking of going?

mo4 er3 bo1 - Melbourne

xi1 an1 - Xi'an

wo3 qu4 xi1 ni2 - I'm going to Sydney.

wo3 xiang1 qu4 zhong1 guo2 fan4 guan3 - I'm thinking of going to a Chinese resturant.

xin1 jia1 po1 - Singapore

zuo4 gao1 xiong2 chuan2 qu4 - To Kaohsiung by boat.

chang2 cheng2 - The Great Wall (of China)

Xi'an - xi1 an1

shang4 hai3 - Shanghai

kan1 pei2 la1 - Canberra

guang3 zhou1 - Guangzhou

jia4 qi1 ni3 qu4 na3 li - Where are you going for your holiday?

zai4 xi1 ni2 ni3 xiang1 qu4 na3 li - In Sydney where are you thinking of going?

mei3 guo2 - United States of America

wo3 qu4 tai2 wan1 - I'm going to Taiwan.

tai2 wan1 - Taiwan

ying1 guo2 - Britain

wo3 xiang1 qu4 chang2 cheng2 - I'm thinking of going to The Great Wall (of China).

ri4 ben3 - Japan

wo3 qu4 ying1 guo2 - I'm going to Britain.

jia4 qi1 wo3 qu4 xin1 xi1 lan2 - I'm going to New Zealand for the holidays.

wo3 qu4 zhong1 guo2 - I'm going to China.

wo3 qu4 mei3 guo2 - I'm going to the United States of America.

Monday, November 15, 2010

LESSON 21 - Back on the farm

Here is the list from lesson 21.

The flashcards are HERE.


wo3 men qu4 kan4 yang2 hao3 ma - We should go see the sheep, OK?

wo3 men qu4 wei4 yang2 hao3 ma - We should go feed the sheep, OK?

wo3 xi3 huan hua1 - I like flowers.

wo3 yao4 pa2 shu4 - I want to climb the tree.

wo3 qu4 zhai1 pu2 tao - I'm going to pick grapes.

wo3 xi3 huan diao4 yu2 - I like fishing.

wo3 men qu4 zhai1 ping2 guo3 hao3 ma - We should go and pick apples, OK?

wo3 qu4 zhong4 shu4 - I'm going to plant a tree.

wo3 men qu4 zhai1 li2 hao3 ma - We should go and pick pears, OK?

wo3 men qu4 zhai1 liu3 cheng2 hao3 ma - We should go and pick oranges, OK?

wo3 men qu4 wei4 niu2 hao3 ma - We should go feed the cattle, OK?

ni3 xi3 huan diao4 yu2 ma - Do you like fishing?

e2 xi3 huan chi1 mian4 bao1 - Geese like to eat bread.

wo3 men qu4 zhong4 cao3 mei2 hao3 me - We should go and plant some strawberries, OK?

ji1 bu4 xi3 huan chi1 cao3 - Fowl don't like to eat grass.

wo3 men qu4 diao4 yu2 hao3 ma - We should go fishing, OK?

wo3 xi3 huan chi1 cao3 mei2 - I like to eat strawberries.

wo3 qu4 zhong4 hua1 - I'm going to plant some flowers.

yang2 xi3 huan chi1 cao3 - Sheep like to eat grass.

niu2 xi3 huan chi1 cao3 - Cattle like to eat grass.

wo3 men qu4 zhong4 cai4 hao3 ma - We should go and plant some vegetables, OK?

xiao3 hai2 zi men xi3 huan pa2 shu4 - Children like to climb tree's.

kan4 shu4 hen3 da4 - Look, the tree is very big.

wo3 men qu4 kan4 niu2 hao3 ma - We should go see the cattle, OK?

wo3 qu4 zhai1 cao3 mei2 - I'm going to pick strawberries.

wo3 men qu4 kan4 ji1 hao3 ma - We should go see the fowl, OK?

ji1 xi3 huan chi1 mian4 bao1 - Fowl like to eat bread.

wo3 xi3 huan chi1 cai4 - I like to eat vegetables.

wo3 men qu4 pa2 shu4 hao3 ma - We should go and climb the tree, OK?

wo3 xi3 huan pa2 shu4 - I like climbing tree's.

Sunday, November 14, 2010

Mandarin Chinese listening practice FMTV 7

Saturday, November 13, 2010

Mandarin Chinese listening practice - Otakuarmy 17

Friday, November 12, 2010

Mandarin Chinese listening practice FMTV 6

Thursday, November 11, 2010

LESSON 020 - What's wrong with you?

Here is the list from lesson 20.

The flashcards are HERE.


ni3 zen3 me le - What's wrong with you?

wo3 xiang3 he1 ping2 guo3 zi - I'm thinking about drinking apple juice.

wo3 xiang3 chi1 ping2 guo3 - I'm thinking about eating an apple.

wo3 e4 le - I'm hungry.

wo3 lei4 le - I'm tired.

wo3 xiang3 shui4 jiao - I'm thinking about going to sleep.

wo3 ke3 le - I'm thirsty.

Wednesday, November 10, 2010

LESSON 019 Weather

I never got around to finishing all the flash card lessons. I might update them every now and again. Here is the list from lesson 19.

The flashcards are HERE.

xing1 qi1 si4 tian1 qi4 hui4 hen3 leng3 - On thursday the weather will be very cold.

xing1 qi1 er4 xia4 yu3 le - Tuesday was rainy.

xing1 qi1 san1 tian1 qi4 bu4 hao3 le - On wednesday the weather was very bad.

xing1 qi1 yi2 tian1 qi4 hui4 hen3 re4 - On monday the weather will be very hot.

ling2 du4 - 0 degree's

xing1 qi1 er4 hui4 xia4 yu3 - Tuesday will be rainy.

tian1 qi4 hen3 gua1 feng1 - The weather is very windy.

ling2 xia4 si4 du4 - -4 degree's

re4 - Hot

ming2 tian1 tian1 qi4 zen3 me yang4 - What is the weather tomorrow?

gua1 feng1 - Windy

leng3 - Cold

san1 shi2 du4 - 30 degree's

xing1 qi1 wu3 xia4 xue3 le - Friday was snowy.

zuo2 tian1 tian1 qi4 zen3 me yang4 - What was the weather yesterday?

xing1 qi1 wu3 hui4 xia4 xue3 - Friday will be snowy.

duo1 shao du4 - What is the temperature?

ling2 xia4 shi2 du4 - -10 degree's

xia4 xue3 - Snowy

tian1 qi4 hen3 re4 - The weather is very hot.

tian1 qi4 - Weather

er4 shi2 qi1 du4 - 27 degree's

xia4 yu3 - Rainy

shi2 wu3 du4 - 15 degree's

tian1 qi4 hen3 leng3 - The weather is very cold.

Tuesday, November 09, 2010

Mandarin Chinese listening practice - Otakuarmy 16

Monday, November 08, 2010

rycolaa subtitled music video's 12

Sunday, November 07, 2010

Peggy Teaches Chinese - Taiwan Dragon and Tiger Pagoda

Saturday, November 06, 2010

Mandarin Chinese listening practice FMTV 5Friday, November 05, 2010

rycolaa subtitled music video's 11

Thursday, November 04, 2010

Mandarin Chinese listening practice - Otakuarmy 15

Wednesday, November 03, 2010

Mandarin Chinese listening practice - Otakuarmy 14

Tuesday, November 02, 2010

Mandarin Chinese listening practice - macroview 2

Monday, November 01, 2010

Mandarin Chinese listening practice - macroview